Förslag på automatisk reglering av utsläppsrätter

Vattenfall har tillsammans med Fortum och Statkraft tagit fram ett förslag för att lösa de brister som enligt dem finns i EU:s system med utsläppsrätter.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska enligt kraftbolagen präglas av ett stort överskott av utsläppsrätter som gör att koldioxidpriset inte är tillräckligt högt för att sporra marknaden att ställa om energisystemet i linje med Parisavtalets mål. Enligt en ny studie som konsultbyrån Pöyry gjort på uppdrag av Vattenfall, finska Fortum och norska Statkraft, beror överskottet till stor del på att EU:s medlemsstater sätter upp egna mål som påverkar utsläppen. De menar att det övergripande EU-systemet inte riktigt förmår att hantera situationen.

– Vi är positiva till många av de reformer som just nu genomförs i EU ETS-direktivet. Särskilt de åtgärder som syftar till att dra bort en betydande del av det överskott på utsläppsrätter som byggts upp i marknaden fram tills nu, säger Erik Filipsson, Policy Advisor på Vattenfall.

Bolagen menar att det som saknas är en framåtblickande lösning och inbyggd mekanism som direkt reglerar antalet utsläppsrätter i förhållande till de klimatinsatser som görs på nationell nivå.

– Låt säga att ett land beslutar att stänga ner ett antal kolkraftverk. Den mängd koldioxid som då reduceras lokalt, får med nuvarande system inte någon direkt återverkan på mängden koldioxid som får släppas ut i systemet med utsläppsrätter. Antalet utsläppsrätter i omlopp blir därmed för högt, varpå priset på utsläppsrätter faller och får inte längre den styrande effekt som avsetts. Detta innebär paradoxalt nog att ett mindre ambitiöst EU-land kan öka sina utsläpp till följd av andra länders ansträngningar, så länge de gemensamt uppsatta EU-målen nås.

Den mekanism som Vattenfall och de andra två nordiska kraftbolagen nu föreslår reglerar automatiskt mängden utsläppsrätter i förhållande till verklighetens utsläpp.

– Så fort ett land minskar sina utsläpp, ska detta rapporteras in centralt och motsvarande mängd utsläppsrätter tas bort från kommande auktioner. På så sätt får den nationella åtgärden även en effekt på klimatet i stort och man undviker att andra styrmedel underminerar EU ETS, så kostnaden per utsläppsrätt blir ett verkligt incitament att satsa på klimatsmart energi, säger Erik Filipsson.