Norconsult stödjer Deep Wind Offshore i tillståndsprocess för Olof Skötkonung

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

Norconsult Sverige har, på uppdrag av Deep Wind Offshore, deltagit i tillståndsprocessen för företagets första havsbaserade vindkraftpark i Sverige, Olof Skötkonung. Tillståndsansökningarna för Olof Skötkonung skickades in strax innan jul.

Att ansöka om tillstånd utgör en betydande milstolpe i Deep Wind Offshores strävan att bygga och koppla samman vindkraftparken Olof Skötkonung, som planeras att bestå av upp till 70 vindkraftverk med en målsättning att generera 7,5 terawattimmar el.

Platsen för Olof Skötkonung ligger i Bottniska viken inom Sveriges ekonomiska zon, vilket innebär att regeringen ansvarar för beslut om tillstånd för anläggning, drift och avveckling av den planerade vindkraftparken. Eftersom parken är nära Natura 2000-områden, har en särskild ansökan för s.k. Natura 2000-tillstånd också skickats in till Länsstyren i Gävleborgs och Uppsala län, som beslutar om tillstånd.

Sedan projektstarten 2021 har Norconsult bistått med konsultation för samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning, deltagit i Deep Wind Offshores samråd och stöttat i samordning och granskning av utredningar och inventeringar samt i strategiska frågor.

Maja Högnabba, miljökonsult på Norconsult, kommenterar: "Vi är stolta över att ha fått uppdraget från Deep Wind Offshore och uppskattar vårt givande samarbete. Havsbaserad vindkraft är ett relativt nytt område i Sverige där det ännu inte finns någon tydlig praxis, vilket gör arbetet utmanande men också mycket spännande."

För att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen, har ett antal utredningar och inventeringar genomförts. Dessa inkluderar kulturvärdesutredning, marinbiologiska utredningar, fågelutredningar och visualiseringar. Modelleringar och beräkningar för sedimentation och grumling samt luft- och undervattensbuller har även genomförts. Norconsult har ansvarat för visualiseringar och beräkningar av luftburet buller. Samarbetet med olika underkonsulter och ämnesexperter har varit avgörande, särskilt med tanke på projektets geografiska spridning och krav på kommunikation och samarbete.

Maja Högnabba avslutar: "Det nära samarbetet mellan olika roller och expertiser har varit det mest givande i projektet. Utredningarna har skräddarsytts för den specifika platsen och projektets förutsättningar. Eftersom påverkan från havsbaserad vindkraft fortfarande är relativt outforskad, är vi mycket noggranna för att inte förbise någon aspekt. Vi har utvecklat en process som vi tror på."

Resultaten från utredningarna har sammanställts i en miljökonsekvensbeskrivning som utarbetats av Norconsult och Deep Wind Offshore och som utgör grund för de inlämnade tillståndsansökningarna. Vissa utredningar kommer att pågå under flera år och i vissa fall fortsätta även efter att parken har byggts för att utvärdera efterlevnad av beslut och regelverk.