Ingen vindkraft i Hake fjord

Mark- och miljödomstolen avslog Göteborg Energis ansökan angående att anlägga en vindkraftspark i hake fjord i Göteborgs hamn, uppger P4 Göteborg.

Det blir ingen vindkraftspark i Hake fjord. Mark- och miljödomstolen avslog Göteborg Energis ansökan angående att anlägga en vindkraftspark i hamninlopp. Den röd-gröna kommunledningen har godkänt planerna medan den borgerliga oppositionen sagt nej.

Det kommunala bolaget Göteborg Energi vill bygga som mest 15 vindkraftverk med en maxhöjd på 190 meter i Göteborgs inlopp. Vindkraften är tänkt att generera en årsproduktion av hushållsel som motsvarar 100 000 lägenheter.

Risk för spridning av förorenade muddmassor Risken för spridning av förorenade muddermassor som finns på det planerade etableringsområdet var en av de anledningar som gjorde att Mark- och miljödomstolen avslog ansökan. Vidare påverkas riksintresset för sjöfart vid en eventuell kommande breddning av farleden in till Göteborg samt riksintresset för friluftslivet. Bolaget har inte heller visat att verksamheten blir samhällsekonomiskt tillåtlig.

Mark och miljödomstolen skriver i sitt avslag: Vid en sammantagen bedömning av tillåtligheten enligt 11 kap. 6 § miljöbalken finner domstolen att det, främst mot bakgrund av osäkerheten om framtida elpriser och hur stor investeringskostnaden blir, inte är visat att det blir någon ekonomisk nytta av projektet.  

Protesterna har varit många mot en vindkraftspark. Bland annat från Föreningen Göteborgs Kultur och Miljöarv där Sven Simonsson är aktiv. – Jag är mycket lycklig, vi har inte arbetat förgäves, säger han.