Nya regeringens miljö- och energipolitik

Foto: Fredrik Herrlander

Miljöpolitiken fick stort utrymme i den nya regeringsförklaringen och miljö- och klimatfrågornas allvar betonas samt vikten av internationella samarbeten och överenskommelser. Åsa Romson utsågs till ny klimat- och miljöminister och Ibrahim Baylan ny energiminister. Det blev också klart att energifrågorna flyttas från Näringsdepartementet till Miljödepartementet.

En viktig punkt i regeringsförklaringens miljö- och energipolitiska mål är att de nationella miljömålen ska klaras. Sveriges missar idag 14 av de 16 miljömål som är beslutade av riksdagen. Ett miljömålsråd inrättas därför och bredare mått för samhällsutvecklingen ska utvecklas. Miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse inom Europeiska unionen

Det internationella klimattoppmötet i Paris nästa år är av stor vikt inför framtiden och kommer att kräva gemensamma beslut och ett tydligt ansvarstagande i klimatfrågan.

Energi

Energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.

Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte.

Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.