”Globala energibehovet ökar och koldioxintensiteten faller före 2040”

Buss i Nebraska, USA, som körs på biodiesel gjord av sojabönor. Foto: U.S. gov.

Andelen förnybar energi av den globala elproduktionen kommer att ersätta koleldad kraftproduktion före 2040, enligt en analys som har utarbetats USA:s Energy Information Administration, EIA.

EIA är en federal myndighet som har ansvaret för att samla, analysera och sprida information som berör energifrågor i syfte att främja ”sunda politiska beslut, effektiva marknader och öka allmänhetens förståelse för energi och dess samspel med ekonomi och miljö”.

Båda energiformerna kommer dock att bromsas genom naturgasens snabba expansion, visar rapporten.

EIA:s senaste långsiktiga analys, som släpptes i mitten av september 2017, förutspår att förnybar energi kommer att stå för 31 procent av världens elproduktion. Kolens totala användning kommer emellertid att ligga kvar på drygt 150 miljarder BTU per år under de närmaste decennierna, innan den minskar.

Denna skiftande energimix kommer att leda till sänkning av koldioxidintensiteten för energiproduktionen både för OECD-området (Organisationer för ekonomiskt samarbete och utveckling) och mindre utvecklade länder, eftersom Kina har börjat minska användningen av kol, enligt EIA.

Ian Maule, som ledde analysgruppen när den tog fram miljökonsekvensbedömningen, säger att det nya består av att koldioxidintensiteten inom OECD- länder faller.

Rapporten visar att kolintensiteten för icke-OECD-medlemmar kommer att falla från de nuvarande 65 ton/miljard brittiska termiska enheter (Btu) till mindre än 60 ton per miljard Btu år 2040.

OECD-relaterad kolintensitet kommer också att falla från nästan 60 till mindre än 50 ton per miljard Btu under samma period.

Detta sker trots EIA:s prognos om att den totala efterfrågan på energi stiger globalt räknat med 28 procent från 2015 års utgång till år 2040. Den snabba ekonomiska utvecklingen i Kina och Indien kommer att stå för en stor del av denna tillväxtökning.

Kina kommer långsamt att börja fasa ner landets kolenergisektor 2030, förutspår EIA. Landets 13: e femårsplan fastställde ett mål om att minska kapaciteten på 1 100 gigawatt senast år 2020 och stoppa flera tidigare planerade kolproduktionsprojekt med en förväntad kapacitet på 120 gigawatt.

Vattenkraftens dominerande andel av förnybar energi förväntas minska från 71 procent räknat från 2015 till 53 procent år 2040. Resurstillgängligheten och andra problem kommer sannolikt att begränsa antalet nya projekt.

Den förnybara energisektorn kommer att kunna presentera den allra största procentuella ökningen av alla energiformer, men naturgasen kommer att vara en betydande drivkraft för ny elkapacitet under de kommande årtiondena enligt EIA.

Världsomspännande naturgasförbrukning kommer att öka med 43 procent fram till 2040 eftersom både utvecklade och icke-utvecklade länder utnyttjar billigare och renare bränsle än kol. El- och industrisektorerna står för nästan 75 procent av naturgasförbrukningen under perioden fram till 2040.

- Naturgaseldad produktion är lockande för nya kraftverk på grund av låga kapitalkostnader, gynnsamma värmekurser och relativt låga bränslekostnader, sade Maule.

Elanvändning i byggnader över hela världen kommer att öka cirka 2 procent årligen. Ekonomisk tillväxt och infrastrukturutbyggnad utanför OECD- området står för en större del av den ökningen, i synnerhet nu när Indien rör sig mot urbanisering.

Energianvändningen i utvecklade ländernas bostadsområden förblir konstant fram till 2040, men i Asien kommer energianvändningen mångdubblas under denna period enligt rapporten.

 

Källa: EIA