Rekordinvesteringar för förnybart

Förnybar energi i ett utvecklingsland. Ett modulbaserat vattenuppvärmningssystem som förser en kubansk turistanläggning med varmvatten 15 mil söder om Havanna. Solfångarna består av löstagbara inglasade vacuumisolerade koppartuber. Modulerna kan seriekopplas och växa i takt med anläggning, produktion och behov. Foto: Markku Björkman

Under 2015 uppnådde utvecklingsländernas investeringar i förnybar energi en betydande milstolpe. Förnybara energiformer överskred för första gången de industriella, utvecklade ländernas investeringsvolym inom motsvarande område.

Utvecklingsländernas satsningar ökade 2015 med 19 procent medan de utvecklade industriländernas investeringar i förnybar energi minskade med 8 procent. Totalt investerades 286 miljarder dollar i förnybara energikällor.

Under 2015 uppgick investeringar i produktion av kol- och gaseldad energi till mindre än hälften av de investeringar som skulle främja alstring av förnybar energi. Den har bidragit mer till global produktion av energi än alla andra former tillsammans. Satsningarna på kol- och gaseldad elproduktion stod under 2015 för mindre än hälften av investeringar i sol, vind och andra förnybara energikällor, tillkännagav en FN-stödd rapport nyligen.

När det gäller globala trender ifråga om investeringar i förnybar energi år 2016, publiceras i den 10: e upplagan av UNEP: s årliga rapport, som introducerades nyligen av Frankfurtskolan och UNEP:s samarbetscentrum för klimat & hållbar energi ekonomi och Bloomberg New Energy Economy (BNEF). Enligt deras rapport bestod de globala investeringarna i förnybar energi av 266 miljarder dollar, vilket var mer än dubbelt mer än det 130 miljarder dollar som investerades i kol- och gaskraftverk i 2015.

De 134 gigawatt av förnybar energi som alstrades år 2015 kan jämföras med 106 gigawatt i 2014 och 87 gigawatt i 2013. Om det inte hade investerats på förnybara energikällor med undantag av vattenkraft, skulle de globala koldioxidutsläppen ha varit uppskattningsvis 1,5 gigaton högre under år 2015.

– Förnybara energikällor håller på att bli en central multiplikator för vår livsstil, som präglas av strävan efter lägre koldioxidutsläpp. De rekordstora investeringarna år 2015 är ett tydligt bevis på denna trend. Ännu viktigare, för första gången i 2015, var att utvecklingsländernas investeringar i förnybara energikällor överskred industriella världens kapitalsatsningar i energi, förklarade UNEP verkställande direktör Achim Steiner för tidskriften Science Daily.

Michael Liebreich, ordförande för BNEF:s rådgivande nämnd hänvisade till det faktum att globala investeringarna i förnybara energikällor slog nya rekord i 2015 och hade snabbare effekt än produktion av fossila bränslen trots fallande olje-, gas- och kolpriser.

Till detta bidrog även, enligt Liebreich, även en omfångsrikare och bredare spektrum av olika produktionssätt i utvecklingsländerna.  Följden blev kraftigt minskade kostnader i form av lokala produktionsfördelar och ökad oberoende av importerade råvaror.

 Liksom tidigare år visar rapporten från 2015 att den förnybara energimarknaden domineras av solceller och vindkraft, som tillsammans uppnådde en produktionskapacitet på 118 gigawatt, långt över det tidigare rekordet på 94 gigawatt året innan. Till denna ökning bidrog även förbättrad batteriteknik som ett komplement till sol- och vindprojekt och småskaliga solcellssystem. Energilagring har idag en stor betydelse.

Kina och Indien har tagit ledande rollen när det gäller utvecklingsländernas investeringar i förnybar energi.

Kina kommer att bygga ut sin solcellskapacitet med 15-20 gigawatt per år under de kommande fem åren. Det gick Nur Bekri, chef för den nationella energimyndigheten, ut med på en konferens i Peking nyligen.

Som världens största utsläppsland försöker nu Kina i större mån använda solenergi för att nå sitt löfte om minskade utsläpp. Landet producerade 43 gigawatt solenergi förra året, vilket motsvarar 70 procent av den globala produktionen, sade Liang Zhipeng, chef för avdelningen förnybarenergi, vid konferensen i måndags.

Detta betyder att Kina gått om Tyskland i att vara det land med högst solcellskapacitet

Bland övriga utvecklingsländer som visar ökade investeringar är Sydafrika (ökning på 329 procent till 4,5 miljarder dollar), Mexiko (upp med 105 procent till 4 miljarder dollar) och Chile (151 procent mer till 3,4 miljarder dollar). Totalt sett har utvecklingsländerna investerat 17 gånger mer 2015 än 2004.

Bland industriländerna minskade investeringar i Europa med 21 procent, från 62 miljarder dollar 2014 till 48.8 miljarder dollar 2015, vilket är kontinentens lägsta siffra på nio år trots rekordinvesteringar i havsbaserade vindkraftprojekt. Orsaken är nedskärningar av stödbidrag. USA ökade däremot med 19 procent till 44,1 miljarder dollar på grund av ökade statligt stöd och i Japan låg investeringarna i förnybar energi ungefär på samma nivå som 2014, nämligen 36,2 miljarder dollar.