Människa, Energisystem och SAMhälle – forskning för en medveten framtid

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor på det nya forskningsprogrammet Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM). Programmet är en av Energimyndighetens satsningar på samhällsvetenskaplig, humanistisk och tvärvetenskaplig forskning. Satsningen pågår mellan 2017 och 2022.

Syftet med programmet är att underlätta för samhällsaktörer att i framtiden välja alternativ som idag verkar både orealistiska och olönsamma. Genom problemorienterad forskning kan satsningen leda till bättre förståelse för komplexa sammanhang och ge nya insikter. Det kan skapa förändring i samhället genom andra typer av beslut och nya arbetssätt.

– Vi vill att satsningen lockar modiga forskare som kan hjälpa samhällsaktörer att få helhetssyn och öka deras förståelse för samspelen mellan energi- och klimatfrågor och andra viktiga samhällsfrågor. Med det vill vi öka samhällsaktörers förmåga att fatta beslut i komplexa frågor som bidrar till hållbara energisystem, både nationellt och internationellt, säger Josefin Thoresson, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Programmets första utlysning kommer att öppna inom kort. Konferenser kommer att hållas inom programmet och närmast är konferensen Perspektiv på Energi 6–7 december i Stockholm som arrangeras av Energimyndigheten. Konferensen kommer att samla upp den forskning som genomförts i pågående programsatsningar inom området, och ge information om MESAM samt innehålla ett match-making event.

MESAM ersätter programmet Strategisk Energisystemforskning

– Genom MESAM sker en utveckling av forskningsområdet. MESAM tar ett bredare perspektiv och inkluderar exempelvis frågor om jämställdhet och rättvisa som är viktiga aspekter i hållbara energisystem. Det nya programmet lägger också mer vikt vid samverkan och kommunikation av den forskning som genomförs, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning och Innovation på Energimyndigheten.

Programmet kompletterar Energimyndighetens ofta teknik- och lösningsinriktade satsningar. Inom MESAM ryms frågor om energifrågornas relationer till människor och institutioner såsom politik, lagar, regler och marknader. Trots att dessa delar kan motverka varandra måste de samspela och verka i samma riktning för att skapa hållbara energisystem.