Svensk Vindenergi välkomnar förslag om slopat kommunalt veto

Nyligen föreslog Naturvårdsverket och Energimyndigheten i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker.

– Kommunernas veto har skapat stor osäkerhet för alla vindkraftsprojektörer så myndigheternas förslag är mycket efterlängtat. Nu hoppas vi att regeringen snabbt omsätter förslaget genom en lagändring, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten förslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i miljöbalken upphävs. Myndigheterna bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan bestämmelsen och att kommunerna fortsatt kommer att ha ett fortsatt stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras.

– Självklart ska kommunerna ha en viktig roll i vindkraftsutbyggnaden, men med en tydligare tillståndsprocess skapas mer rättvisa villkor för de som utvecklar och investerar i vindkraft, säger Charlotte Unger Larson

Enligt dagens regler kan kommunen lämna sitt avgörande avslag sent i planeringsprocessen. Det saknas även reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på och besluten går inte att överklaga i sakfrågan, skriver Svensk Vindenergi.

– Utöver vindkraft är det bara kärnkraft och annan jämförbar verksamhet som kräver aktiv tillstyrkan av kommunen. Det är helt orimligt om vi ska kunna nå målet om ett helt förnybart elsystem till 2040, säger Charlotte Unger Larson.  

Enligt förslaget kan lagförändringen kan börja gälla under 2018.