Ny rapport för miljöer med elektriska och magnetiska fält

Arbetsmiljöverket har lanserat nya föreskrifter för energiföretagen och hur man ska mäta och beräkna nivåer och förebygga exponering i miljöer där det finns elektriska och magnetiska fält.

I juli förra året trädde en föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft som reglerar arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält. Det handlar om frekvenser upp till 300 gigahertz, men rapporten fokuserar på lågfrekventa fält och vad föreskriften, Elektromagnetiska fält AFS 2016:3, betyder för arbetet med distributions- och regionnät.

Gränsvärdena är baserade på vetenskapligt vedertagna samband, skriver Energiforsk, mellan exponering för elektriska och eller magnetiska fält och akuta och övergående effekter på människokroppen. Här beskrivs vilken påverkan de nya reglerna har på byggnads- och underhållsarbete i elbranschens distributions- och regionnät; från 10/12 till 130/145 kV, med fokus på fält med frekvensen 50 Hz

Ett centralt moment är att göra en bedömning av de risker för arbetstagarnas hälsa som en viss exponering för ett elektriskt eller magnetiskt fält kan medföra.

Rapporten kommer från programmet Underhåll av elnät heter Elektriska och magnetiska fält i distributions- och regionnät. Den innehåller också en vägledning för riskbedömning av arbete på luftledningar, i stationer och ställverk liksom för arbete med kablar. Arbetsuppgifterna har delats in i grupperna arbete utan spänning, arbete nära spänning och arbete med spänning.

Slutsatsen är att det elektriska fältet är en mer begränsande faktor än det magnetiska, men att den praktiska betydelsen för om och hur arbetsuppgifterna kan utföras beskrivs som ganska liten.