”Sveriges nya klimatmål – ett stort steg i rätt riktning”

Riksdagen ska rösta om regeringens förslag till klimatpolitiskt ramverk och klimatmål för Sverige. Målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Hagainitiativet, som består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan, ställer sig bakom ramverket, som enligt dem har potential att stimulera en snabbare klimatomställning och stärka svenska företags konkurrenskraft.

Delar av det klimatpolitiska ramverket regleras i lag genom den nya klimatlagen som ska börja gälla den 1 januari 2018. Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Ambitionen är att klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt.

- Det klimatpolitiska ramverket ger den långsiktighet och förutsägbarhet som näringslivet behöver för att driva utvecklingen av klimatsmart och fossilfri teknik. Ramverket bidrar till att stärka svenska företags konkurrenskraft, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Regeringen föreslår ett etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2030 och 2040. År 2030 ska utsläppen vara minst 63 procent lägre än vad de var 1990 och år 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än 1990. Hagainitiativet föreslog i ett särskilt yttrande under våren 2016 ett nationellt mål om utsläpp nära noll vid år 2030 i syfte att stimulera aktörer till utsläppsminskningar i närtid.

- Hagainitiativet föreslog redan för fem år sedan att Sverige borde ha en klimatlag. Det är därför mycket glädjande att vi nu har ett ramverk på plats. Nästa steg är att fylla ramverket med styrmedel och lagstiftning som leder till att vi når Parisavtalets mest ambitiösa riktning: att hålla oss under 1,5 grad. För oss i Hagainitiativet betyder det att vi i vår egen verksamhet ska vara nära noll till 2030, säger Nina Ekelund.