Ljus framtid för vindkraften men elmarknadsläget oroar

”Det finns många vindkraftverk med tillstånd och tekniken blir allt effektivare och billigare, vilket talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige”. Så lyder början på summeringen av rapporten ”Marknadsanalys av vindkraften i Sverige 2016” Noden för näringslivs- och affärsutveckling inom Nätverket för vindbruk hos Energimyndigheten. Men parametrar som låga ersättningsnivåer och utvecklingen av elmarknader framöver skapar osäkerhet kring investeringsbeslut.

– Låga ersättningsnivåer och utvecklingen av elmarknaden gör investerare tveksamma. Samtidigt finns ett mål om 100 procent förnybar energi till 2030 och därefter behöver 100 terawattimmar av befintliga kraftanläggningar ersättas till 2045. Mycket kommer att hända, men osäkert vad, menar Fredrik Dolff, samordnare för Noden för näringsliv och affärsutveckling som är placerad på Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen har sedan år 2014 varit verksam som nationell nod inom Nätverket för vindbruk som Energimyndigheten driver och finansierar. Västra Götalandsregionen är ansvarig för näringsliv- och affärsutvecklingsfrågor inom nätverket.

I marknadsanalysen visas även en analys av ekonomiska nyckeltal för vindkraftsbranschen, bland annat för nedskrivningar och anläggningstillgångar, soliditet och skuldsättning, antalet förvärvsarbetare och omsättning.

– Med rådande marknadsläge är det inte så konstigt att många aktörer med befintliga tillstånd väljer att avvakta. I många fall pågår det processer för att förlänga tillstånden eller ändra villkoren så att större och mer effektiva vindkraftverk kan byggas istället för de ursprungligen beviljade, menar Fredrik Dolff.

I Sverige finns 3 140 vindkraftverk i totalt 151 vindkraftsparker på land. Av dessa har 1 550 stycken vindkraftverk tillstånd för 200 meter eller högre, samt igångsättningstillstånd som löper ut år 2020 eller senare. Det skulle kunna ge en elproduktion på cirka 16 terawattimmar, enligt information från Västra Götalandsregionen.

Undersökningen visar att det finns 491 vindkraftverk i Västra Götaland, varav 22 med tillstånd som måste tas i anspråk innan utgången av år 2017. 13 stycken vindkraftverk har tillstånd över 200 meter och där ianspråktagandet är år 2020 eller senare.

Fastighetsskatten på vattenkraften kommer att sänkas, men tillämpningen av miljöbalken och EU:s vattendirektiv kan skärpas. Effektskatten på kärnkraften kommer att fasas ut, men ersättningsnivån för en eventuell kärnkraftsolycka kan höjas. Effekten av dessa beslut kan påverka om det blir ett kraftigt överskott eller underskott på el i Sverige.

Här kan du läsa hela rapporten.