Effektivare hantering av elavgifter

Regeringen har beslutat om en proposition om ändringar av elberedskapsavgiften. Ändringarna i regelverken ska minska administrationen och ge myndigheterna en bättre möjlighet att bekräfta de uppgifter som elnätsföretagen lämnar i samband med att de ska betala avgifterna.

Det finns flera olika avgifter på elområdet idag. Avgifterna regleras olika och ska ha lett till onödig administration för både myndigheter och innehavare av nätkoncession, så kallade elnätsföretag. Regeringen vill att alla avgifter på området regleras på samma sätt och föreslår därför i en proposition att bestämmelsen om avgifter i elberedskapslagen ska ändras. Förslaget innebär ett bemyndigande i elberedskapslagen som är utformat på samma sätt som i ellagen och elsäkerhetslagen.

– Tidigare granskningar av regelverket har visat att det finns flera otydligheter, så som begreppsförvirring och möjligheterna till uppföljning. Regeringen vill förenkla och skapa tydlighet för alla - både för myndigheterna och för elnätsföretagen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Elsäkerhetsverket har på uppdrag från regeringen sett över förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Syftet med översynen var att ta fram förslag till ändringar för att tydliggöra underlaget för beräkning av de tre avgifterna på elområdet och hur elnätsföretagens inlämnande av uppgifter till myndigheter kan förenklas.

Regeringen delar myndighetens bedömning om att uttaget av avgifterna bör baseras på de uppgifter som finns tillgängliga om antalet uttagspunkter hos elnätsföretagen i stället för antalet abonnemang. Regeringen avser att utifrån Elsäkerhetsverkets förslag ta fram en ny förordning om avgifter på elområdet. Regeringen arbetar för att förordningen ska kunna träda i kraft samtidigt som lagändringen, det vill säga den 1 januari 2018.