”Det är på tiden att avveckla elcertifikatssystemet”

Mattias Bäckström Johansson (SD) energipolitisk talesman skriver tillsammans med Josef Fransson (SD) näringspolitisk talesman, en debattartikel kring elmarknaden i Borås Tidning.

Politikerna anser att regeringen inte lyckats greppa den större bilden gällande elmarknaden.

De lyfter regeringens förslag om att elcertifikatsystemet ska förlängas till 2045 och utökas med 18 terawattimmar nya elcertifikat. Ett förslag som är en följd av en överenskommelse som regeringen nått tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Författarna anser att den akuta energimarknadskris som uppstått på senare tid är primärt kopplad till denna politik där man ”pumpat in otaliga subventionsmiljarder i det man på ideologisk grund tyckt ha varit fint och gott.”

Elcertifikatsystemet som infördes 2003 ska ha skapat ett kraftigt överutbud av produktionskapacitet som marknaden inte har efterfrågat, menar dem. Således har elpriserna pressats nedåt så att i princip ingen elproducent kan få kalkylerna att gå ihop.

”Ett avgörande problem för opålitliga och väderberoende energislag är dock att det är svårt att ta bort något annat ur systemet då landet hela tiden måste ha beredskap för kalla vinterdagar utan vare sig sol eller vind. Åt andra hållet så kan stora mängder sol- och vindkraft i systemet ge tillfälliga produktionstoppar som är svåra att hantera och i värsta fall kan slå ut nätet. För en tid sedan blev hela Öland strömlöst till följd av en för stor vindkraftsproduktion. Avbrottet berodde på att man inte hann stänga av tillräckligt mycket vindkraft för att kunna säkra ledningsnätet.”

I Energikommissionens slutsatser ger man förslag om utökad överföringskapacitet, ett förslag som författarna inte står bakom.

”Det främsta skälet man anger är att ge förutsättningar till mer vindkraft. Ett elnät som redan i dag fungerar relativt väl måste alltså byggas ut kraftigt för att hantera de fluktuationer i effekt som vindkraften medför. Detta leder sedermera till en dyr överkapacitet för nätkunderna, vilket läggs på det totala elpriset. Svenska Kraftnät har på senare år tvingats öka investeringstakten med runt 1 000 procent bara i stamnätet för att hantera situationen. Vidare tillkommer förstärkningar i de lokala och regionala näten, vilket blir ett signifikant och bestående kostnadspåslag för alla elkunder.”

”Trots allt detta väljer nu regeringen att förlänga och höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet. Vi står alltså med en rad problem som vi behöver lösa, men regeringen anmodar istället mer av samma medicin som skapade problemen från första början. Det är nu på tiden att istället påbörja avvecklingen av elcertifikatsystemet.”