” Politikerna måste ta ansvar för systemet”

Det är viktigt att regeringen snarast uppdrar åt Energimyndigheten att föreslå lösningar som kan hantera överutbyggnaden och teknikutvecklingen, skriver Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

 

Unger Larson menar att lösningarna ska fungera för både existerande och ny vindkraft och elcertifikatsystemet ska underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Dock menar Unger Larson att problemet är att förtroendet för systemet har minskat under lång tid. Energimyndighetens förslag till utformning av elcertifikatsystemet efter år 2020 har ytterligare försvagat marknadens förtroende för systemet

Slutligen menar vd:n att de politiskt beslutade målen måste vara kostnadseffektiva för elkonsumenterna och ge rimlig lönsamhet för producenter och investerare. För att uppnå detta måste samtliga nedanstående punkter uppfyllas:

Justering för överskottet kring 2020, följt av en linjär utbyggnad

Årliga kvotjusteringar som appliceras på en kort period

En volymrelaterad stoppregel (både vad gäller 28,4 terawattimmar och de nya 18 terawattimmar)

Mekanism för hantering av teknikutvecklingen