"Storskalig vindkraft i skogen – om rationell planering och lokalt motstånd"

Nyligen försvarade doktor Mattias Gradén sin avhandling "Storskalig vindkraft i skogen – om rationell planering och lokalt motstånd" vid Högskolan Dalarna. Han ska bygga vidare på sin tidigare licentiatavhandling om vindkraftsetableringar och dess påverkan på det omkringliggande samhället och dess intressenter.

– Jag hoppas att arbetet kan komma till nytta för vindkraftens fortsatta tillväxt i Sverige. En etablering av en vindkraftpark har många parametrar att ta hänsyn, inte bara det rent byggnads- och energitekniska. Jag har fokuserat på de värderingar och åsikter som lokalbefolkning, föreningar och andra intressenter kan ha på en etablering och det motstånd som kan förekomma vid planeringen, säger Mattias Gradén som är lättad över att ha erhållit sin doktorstitel.

I avhandlingen har Mattias Gradén tagit reda på intressekonflikter kring bygget av vindkraftsparker i skogsmiljöer som inte varit föremål för exploatering tidigare. Syftet är att förstå och analysera de planerings- och acceptansutmaningar som storskalig vindkraft i Sverige står inför.

Mattias Gradén erhöll sin doktorstitel under eftermiddagen efter en överläggning i betygsnämnden. Opponent var professor Maria Stenseke vid avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs universitet.