Lägre produktion från svenska vindkraftverk 2016

2016 visar tendenser på en lägre utbyggnad av svensk vindkraft, skriver Svensk Vindenergi, jämfört med föregående år. Investeringstakten ska också fortfarande vara låg.

Branschorganisationen anser att elnäten skyndsamt måste byggas ut på grund av en dominerande vindkraftsutbyggnad i norra Sverige.

Den samlade årsproduktionen från svenska vindkraftverk minskade från 16,5 terawattimmar år 2015 till 14,2 terawattimmar under 2016. En minskning trots att ny vindkraft, motsvarande 1,3 terawattimmar, har tillförts. Svensk Vind Energi menar att 2015 hade ovanligt rikligt med vind.

– De naturliga vindvariationerna ger större avtryck i produktionssiffrorna. Skillnaden mellan 2016 och 2015 kan bli 2,3 terawattimmar, vilket motsvarar den genomsnittliga årliga ökningen den senaste femårsperioden, säger Charlotte Unger Larsson, vd Svensk Vindenergi.

Ett problem finns också i själva uppdelningen av kapaciteten, då merparten av investeringarna sker i norra Sverige men det finns ett stort behov av el i södra Sverige.

– Vi har påtalat problemet för regeringen och Svenska kraftnät under flera års tid. Utbyggnaden av elnäten måste påskyndas för att undvika att elen blir inlåst i norr. Tillståndsprocesserna är alldeles för långa och behöver kortas ned, avslutar Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi.