Strategisk miljöbedömning aktuellt för offshore

Amerikanska Environmental Protection Administration (EPA) har godkänt en strategisk miljöbedömning (SEA) för utveckling av havsbaserad vindkraft.

Regeringen vill utöka förnybara energikällor så att de når en kapacitet av 20 procent av den totala konsumtionen till 2025. Vindkraften förväntas ta upp 40 procent av den förnybara delen.

För att påskynda processen har Bureau of Energy eftersökt utvecklare som kan erhålla miljögodkännande till 2017.

SEA ska bland annat göra det enklare att etablera kommersiella vindkraftsprojekt och har öronmärkt 36 potentiella platser för stora havsbaserade parker. De flesta av dessa platser är utanför Taiwans kust och 60 procent av dem är på platser där det finns risk att skada miljön för den kinesiska vita delfinen.  

Problemet var en av nyckelpunkterna under debatten, där en av lösningarna skulle kunna vara att installera vindkraftsprojekt på djupare vatten, eftersom den vita delfinen oftast lever i vatten med ett djup på 15 meter.

Utskottet beslutade att havsbaserade vindkraftverk inte får byggas inom en radie av 500 meter kring vita delfiner och dess miljöer och att byggbuller måste hållas under 180 decibel. Upptäcks delfiner i närheten, ska byggandet upphöra.