Svensk Vindenergi uppmärksammar energiöverenskommelse

Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi uppmärksammade ett uttalande från partiledare Jan Björklund där han felaktigt påstår i Dagens Nyheter, att alliansregeringens energiöverenskommelse innebar att elcertifikaten för förnybar elproduktion ”ska upphöra 2020”.

– Det är anmärkningsvärt att Liberalernas ledare inte känner till innehållet i alliansens egen energiöverenskommelse, säger Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi.

– Vi hoppas att övriga allianspartier är bättre pålästa om vad man kom överens om inför valet 2010 och att partierna fortfarande står fast vid att vidareutveckla och förlänga elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion, säger Charlotte Unger Larson.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet slog den 27 mars 2016 fast i en debattartikel i Dagens Nyheter att utgångspunkten för samtalen om en långsiktig energipolitik är de borgerligas energiuppgörelse från 2009. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skrev att de var beredda att ansluta sig till den gamla regeringens energiöverenskommelse och använda den som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse.

– Detta gav hopp om att regeringen och allianspartierna skulle enas om en fortsatt satsning på den förnybara elproduktionen, säger Charlotte Unger Larson.

I alliansregeringens energiöverenskommelse från den 5 februari 2009 står det på sidan 3-4:

”Certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas. Ett nytt mål i nivå med 25 TWh bör sättas för år 2020. Den långsiktiga inriktningen för perioden därefter är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen. Energimyndigheten kommer att ges i uppdrag att analysera och utforma hur ambitionshöjningen i certifikatsystemet ska genomföras. I detta sammanhang bör även möjligheterna till en utvidgad marknad för certifikatsystemet till fler länder övervägas.”