Sverige deltar i ny satsning för att minska metanutsläpp

Världsbanken etablerar nu en ny innovativ fond för att minska utsläppen av växthusgasen metan. Sverige avser att stödja initiativet med 15 miljoner US dollar.

Metan är den kraftfulla växthusgas som, efter koldioxid, bidrar mest till den globala uppvärmningen. Metan är också en kortlivad växthusgas med en uppehållstid på cirka 10 år. Det innebär att åtgärder för att minska metanemissionerna på kort sikt kan bidra till att minska den globala uppvärmningen i snabbare takt än vad som annars skulle vara möjligt. En minskning av metanutsläppen reducerar också marknära ozon och ger därmed positiva effekter på hälsa och jordbruksproduktion.

Priserna på CDM-marknaden har sjunkit dramatiskt på grund av få åtaganden om utsläppsminskningar från länder, och den globala lågkonjunkturen. Många planerade projekt riskerar därför att inte genomföras.

Världsbankens nya fond "Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation", PAF, ska ge stöd till sådana projekt som minskar utsläppen av metan, men som nu riskerar att avstanna eller inte komma till stånd. Sverige har bidragit till att utveckla lösningen och förväntas gå in med 15 miljoner US dollar.

– Det mest innovativa i faciliteten är finansieringsformen som innebär att man kan handla med värdehandlingar som motsvarar kvantifierade utsläppsreduktioner i form av minskade metanutsläpp, och som har ett värde som är oberoende av utvecklingen på CDM-marknaden, säger Bengt Boström, expert vid Energimyndigheten.

Systemet bygger på att Världsbanken ger ut värdehandlingar i form av obligationer (så kallade "put options"). De ger ett garanterat pris till säljaren vid leverans av utsläppsminskningsenheterna.

Aktörer kan förvärva obligationerna vid så kallade gröna auktioner, som kan genomföras på olika sätt. Obligationerna utgör ett värdepapper som kan köpas och säljas, vilket innebär att kvaliteten på utsläppsminsknings­enheterna säkerställs genom att den verifieras mot en fastställd kravspecifikation före leveransen. Auktionerna kan inriktas brett på utvalda sektorer som avfall, vattenrening och jordbruk, med ett komplement av riktade auktioner mot olika regioner eller mot minst utvecklade länder.

Konceptet och erfarenheterna kan sedan breddas till fler områden och fortsätta att användas i större skala i framtida internationell klimatfinansiering, såsom genom FNs gröna klimatfond (Green Climate Fund).

Världsbanken har utvecklat den nya fonden i samarbete med ett antal länder, däribland Sverige, Schweiz, Tyskland och USA och i samverkan med det FN-ledda internationella samarbetet inom Climate and Clean Air Coalition (CCAC). PAF:s verksamhet planeras genomföras mellan åren 2015-2022. Fonden har lanserats i samband med FNs högnivåmöte om klimat i New York 22-23 september.