Svevia grundar för vindkraftpark

Byggnationen av de 27 betongfundamenten påbörjas under våren. Foto: Svevia

På Målarberget mellan Avesta och Norberg ska 27 vindkraftverk etableras. Svevia utför förstärkande markarbeten och ska konstruera och bygga vindkraftverkens betongfundament. Området har goda vindförhållanden och det finns en utbyggd infrastruktur av vägar för transporter upp till den planerade vindkraftparken, vilket inte alltid är fallet.

– Vindkraftparker byggs ofta i geografier som saknar befintliga vägar. I det här projektet behöver vi bygga cirka 10 kilometer ny väg och bredda och förstärka cirka 20 kilometer av det befintliga vägnätet, säger Jens Wendt, Svevia.

Svevias uppdrag är att förbereda innan vindkraftverken kommer på plats.

– Vi har avverkat skog, röjt terräng och har nu påbörjat schaktningsarbetet. Under hösten bygger vi nya och förstärker de befintliga vägarna samt förbereder marken för de kranplaner som behövs för att lyfta turbinerna på plats. Parallellt med det arbetet anlägger vi vindkraftparkens el-nät och fundamenten. Byggnationen av de 27 betongfundamenten är planerade att påbörjas under våren.

Under sommaren 2020 ska arbetet vara slutfört för att lämna över projektet till resning och installation av vindkraftverken.

– Vårt arbete är att lägga grunden. När vi överlämnar projektet finns det breda vägar mitt i skogen som leder till öppna ytor med spridda betongfundament och det är först då de andra entreprenörerna påbörjar arbetet med att resa turbiner, installera och färdigställa parken. Efter resningen ska Svevia koppla in och spänningssätta vindkraftverken.

Projektet utförs på uppdrag av projektbolaget Vindpark Målarberget i Norberg. Kontraktet är värt cirka 160 miljoner kronor.