FOI ska undersöka vindkraftsutbyggnad och militär flygverksamhet

Foto: Morguefile

Regeringen har fattat beslut om att låta göra en internationell jämförelse av olika försvarsmakters, särskilt flygvapnets, verksamhet och vindkraftutbyggnad vid militära flygplatser. I uppdraget ingår att belysa förhållandet i Sverige mellan det civila och det militära flygets verksamhetsförutsättningar ställt i relation till vindkraftutbyggnad.

 

- Den senaste tiden har det funnits en diskussion om hur försvarets flygverksamhet går att förena med fortsatt vindkraftsutbyggnad. Den här undersökningen ska titta på hur andra länder har löst detta, säger närings- och energiminister Maud Olofsson.Uppdraget ges till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i samråd med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen. I de fall FOI finner det lämpligt ska åtgärder föreslås för att underlätta vindkraftutbyggnaden i Sverige samtidigt som den militära verksamheten inte påverkas negativt. Uppdraget ska redovisas skriftligen senast den 30 november 2011. En lägesredovisning ska presenteras för Regeringskansliet den 20 juni 2011.