EI föreslår översyn av regelverket för vindkraftstillstånd

Foto: Morguefile

Prövningen av vindkraftstillstånd har försvårats och rättsäkerheten i kommunernas tillståndsprocess ifrågasätts av både bransch och myndigheter. Det visar en ny studie från Energimyndigheten som nu överlämnats till regeringen. Sedan 1 augusti 2009 har kommunerna enligt 16 kap. 4 § i miljöbalken haft en ny form av beslutsrätt förbehållen vindkraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Förändringen av det regelverket gjordes i syfte att förenkla och förkorta handläggningstiden för att därigenom främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Lagstiftningen har nu tillämpats i över ett år och med anledning av detta har Energimyndigheten sammanställt erfarenheter och synpunkter som framförts från andra berörda myndigheter och projektörer. – Sammanställningen visar att både berörda myndigheter och vindkraftsbranschen anser att regelverket har brister och tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv, säger Camilla Rosenberg, chef vid Energimyndighetens vindenhet. Istället för prövning enligt plan- och bygglagen krävs nu en aktiv tillstyrkan från kommunen för vindkraft som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kommunens tillstyrkan enligt  miljöbalken har inte förenats med någon följdlagstiftning eller några övergångsregler. Det finns också indikationer på att tillämpningen av regelverket har resulterat i att tillståndsprocessen istället har försvårats och att handläggningstiden förlängts. I kritiken som framförts i sammanställningen lyfts ett par områden särskilt fram. Till exempel går kommunernas beslut inte att överklaga, och det finns inga riktlinjer för hur paragrafen ska tillämpas. Utformningen av 16 kap. 4 § miljöbalken ger också utrymme för kommunerna att tillämpa regelverket som ett ”tyst veto”, med möjlighet till förhandlingar med ekonomiska incitament som saknar stöd i lagstiftningen. – Mot bakgrund av den rådande osäkerheten kring bestämmelsen anser vi att en översyn av regelverket är nödvändig, säger Camilla Rosenberg.