”Det kommunala vetot fördyrar vindkraften”

Foto: sxc.hu

Det kommunala vetot mot vindkraft har redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Det framgår av en enkätundersökning från Svensk Vindenergi.En klar majoritet av vindkraftprojektörerna, 76 procent, anser att de nya reglerna gjort det svårare att bygga vindkraft i goda vindlägen, tvärt emot avsikten.

– Kommunerna bör ha ett stort inflytande men det är inte rimligt att de har vetorätt mot utsläppsfri vindkraft, något de inte ens har mot utvinning av fossil energi som olja och gas, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi,Svensk Vindenergi har genom en enkät till de medlemsföretag som arbetar med vindkraftprojektering undersökt hur vetot påverkar vindkraftsutbyggnaden. 23 vindkraftsprojektörer har svarat.Minst 380 planerade vindkraftverk, med en samlad effekt på omkring 1 000 MW, har enligt Svensk Vindenergi redan stoppats av vetot. Ytterligare 750 vindkraftverk i pågående projekt, med en sammanlagd effekt på runt 2 000 MW, löper stor risk att stoppas. Tillsammans skulle de vindkraftverk som redan stoppats eller riskerar att stoppas kunna producera minst 7,5 TWh förnybar el. Det är två och en halv gånger så mycket som hela dagens vindkraftproduktion.Många av de projekt som stoppats ligger i områden som kommunerna pekat ut som lämpligt för vindkraft. Och många kommuner ändrar nu i sina planer och tar bort områden med goda vindlägen. Vindkraftprojektörerna tror att vetot kommer att användas allt oftare framöver.– Sverige har mycket goda förutsättningar att producera el från vindkraft till låga kostnader. Men om vindkraften inte får byggas i goda vindlägen blir den dyrare, vilket i slutändan höjer elräkningen för konsumenterna, säger Annika Helker Lundström.Svensk Vindenergi anser att kommunerna ska ha ett stort inflytande över vad som sker inom dess territorium men att formerna för inflytandet måste förändras och kravet på tillstyrkande tas bort. Kommunernas remissyttrande bör väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa och motivera sin inställning till den sökta vindkraftetableringen. Svensk Vindenergi menar att om inte detta går att fastslå i miljöbalken så bör regeln om kommunernas veto ersättas med en återinförd bygglovsplikt.– Först med en sådan förändring får vi den förenklade och rättsäkra tillståndsprocess för vindkraft som regeringen ville uppnå, säger Annika Helker Lundström.