Holmen bygger vindkraft

Holmen har tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 beslutat att uppföra en vindkraftspark i Norrtälje kommun i ett samägt bolag. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och driftstart planeras till hösten 2014.

Eurofideme 2, en fond inom Mirova som investerar i infrastruktur för förnybar energi, har förvärvat hälften av aktierna i det bolag som Holmen bildat i syfte att bedriva vindkraftsproduktion på de egna markerna i Norrtälje kommun i närheten av Hallsta Pappersbruk. Därmed påbörjas nu uppförandet av 17 vindkraftverk med en installerad effekt om totalt 51 MW och en förväntad årsproduktion om 165 GWh. Miljötillstånd har sedan tidigare erhållits. Verken planeras att tas i drift hösten 2014.

- Genom detta projekt utnyttjas Holmens goda möjligheter att producera vindkraft på de egna markerna, säger Magnus Hall, vd och koncernchef i Holmen. Det är också ett viktigt led i satsningen på förnybar energi, som kommer att öka vår självförsörjningsgrad inom elkraft.

Kostnaderna för uppförande av vindkraftsparken beräknas till 650 miljoner kronor och finansieras genom banklån till det samägda bolaget samt kapital från aktieägarna Holmen och Eurofideme 2. Holmens investering motsvaras i stort av intäkterna från försäljningen av aktierna i bolaget, varför transaktionen inte får någon märkbar effekt på Holmens kassaflöde. Transaktionen kommer att påverka Holmen Energis rörelseresultat i andra kvartalet med cirka 100 miljoner kronor.