Ei mötte vindkraftsbranschen

Foto: Scott Wilcoxson

Hur kan Energimarknadsinspektionen och vindkraftsföretagen bidra till en effektiv tillståndsprocess för utbyggnad av elnätet? Det var temat för ett dialogmöte som Ei och Svensk Vindenergi arrangerade med vindkraftsbranschen.

Just nu pågår en kraftig utbyggnad av elnätet, vilket bland annat beror på vindkraftsutbyggnaden. För att få bygga de nya elledningarna behöver Ei ge tillstånd (nätkoncession). Syftet med mötet som hölls i Eskilstuna var att skapa en ömsesidig förståelse för hur tillståndsgivningen går till och hur såväl Ei som vindkraftsföretagen kan bidra för en effektiv hantering av ansökningarna.

Ei berättade bland annat om det pågående utvecklingsarbetet gällande koncessioner. Tidigare har en handbok för koncessionsansökningar tagits fram. Nu ska Ei utveckla effektivare rutiner och handläggarstöd. Även remisshanteringen kommer att förenklas genom webbpublicering.

En annan nyhet är den nya koncessionslagstiftningen som träder i kraft den 1 juni 2013. Den innebär att nätkoncessioner som huvudregel kommer att gälla tills vidare. Lagändringen förväntas leda till att antalet ansökningar om förlängning av nätkoncession minskar.