Ny remiss om riksintressen för vindbruk

Foto: sxc.hu

Energimyndigheten skickar ut förslaget på riksintressen för vindbruk på en andra remissomgång i höst. Förslaget kommer att revideras till viss del, utifrån inkomna remissvar.

I november 2012 skickades ett remissunderlag ut till beslutande myndigheter och branschorganisation inför en revidering av riksintressen för vindbruk. Underlaget har genererat mycket uppmärksamhet och många synpunkter om hur de utpekade riksintressena bör uppdateras. Under våren kom det in totalt 111 yttranden från länsstyrelser, myndigheter, branschorganisationer, föreningar och privatpersoner.

– När vi granskat samtliga yttranden kommer vi rimligtvis att göra en del justeringar i förslaget till revidering, och genom att skicka ut på remiss igen så får vi långsiktigt hållbara och genomarbetade förändringar i kartorna, säger Lars Andersson, chef vid Energimyndighetens vindenhet.

Den andra remissomgången beräknas preliminärt att starta i september 2013.