Nytt vindkraftsrekord 2013, sen avmattning

Foto: sxc.hu

Svensk Vindenergi spår i sin nya prognos att 2013 kommer bli ett nytt rekordår för vindkraften räknat i årlig installerad effekt, men bedömer att toppen är nådd och att mindre vindkraft nu väntas byggas de närmaste åren.

– Utbyggnaden de senaste åren visar att det finns en stor potential för vindkraften i Sverige och att det är möjligt att nå riksdagens planeringsram till år 2020 om det finns politisk vilja. De ovanligt låga priserna på el och elcertifikat gör dock att vi förväntar oss en lägre utbyggnadstakt de kommande åren, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

År 2012 blev ett rekordår för vindkraften med 366 nya vindkraftverk och en tillkommande effekt på 846 MW, motsvarande 12 miljarder kronor i investeringar. Detta rekord ser ut att kunna överträffas i år. Utöver de 345 vindkraftverk som var under byggnation vid ingången av 2013 och som förväntas stå färdiga i år, har det under första kvartalet i år tagits investeringsbeslut på 17 nya vindkraftverk med installation under 2013. För år 2014 och 2015 är läget däremot oförändrat gentemot vår prognos i februari.

– Det tas fortfarande investeringsbeslut men det märks en tydlig avmattning för 2014 och framåt. Inbromsningen kan förklaras av det låga elpriset i kombination med det stora överskott på elcertifikat som byggts upp till följd av bland annat prognosfel i den kvotpliktiga elanvändningen, säger Mattias Wondollek, elnät och marknad på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömer fortfarande att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020 om man ser till antalet tillståndsgivna projekt. Däremot finns det begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten som kommer att avgöra hur mycket vindkraften kommer att kunna byggas ut till 2020.

– Regeringen bör tillvarata den förnybara elens potential. Vindkraftsbranschen står beredd att fortsätta utbyggnaden för att säkerställa en god tillgång på el framöver, men det kräver att riksdagen beslutar öka ambitionen för den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström.