Länsstyrelsen säger nej till vindkraft i Tyresta

Tyresta Nationalpark. Foto: Tim Honkalammi

Det bör inte byggas några vindkraftverk i Tyresta nationalpark eller runt naturreservatet vid Svenska Björn. Det skriver Länsstyrelsen i ett remissvar som lämnats till Energimyndigheten. – Det finns andra platser i länet som passar bättre, säger Anders Wilandson på Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

Det finns i dag ett antal områden i Sverige som pekats ut som extra intressanta för en framtida utbyggnad av vindkraften, så kallade områden av riksintresse för vindbruk. Energimyndigheten, som har ansvar för att hålla listan på dessa områden aktuell, har skrivit ett förslag till nya områden.  

I Stockholms län föreslår Energimyndigheten att fyra av fem existerande områden stryks från listan. Istället vill myndigheten utöka området vid Svenska Björn i ytterskärgården samt lägga till ett stort område i och omkring Tyresta nationalpark i södra Stockholms län.  

Energimyndighetens förslag har skickats ut på remiss, bland annat till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avstyrker i sitt remissvar förslaget om Tyresta nationalpark som har ett av de starkaste skydd ett naturområde kan ha.  

­– Förutom att vara nationalpark är området dessutom utpekat som Natura 2000-område enligt EU:s fågeldirektiv och art- och habitatsdirektivet. Bivråk, fiskgjuse och storlom är några av de arter som skulle kunna påverkas mycket negativt av en vindkraftsetablering just där, säger Anders Wilandson.  

När det gäller utvidgningen av riksintresseområdet vid Svenska Björn föreslår Länsstyrelsen att den begränsas något, så att den inte inkräktar på naturreservatet strax intill. Svenska Björn är landets främsta uppehållsområde för gråsäl och vid hårömsningsperioden brukar det finnas cirka fyra tusen sälar i området.  

– Visst behövs det fler vindkraftverk i Stockholms län. Men vi ser hellre att man samlar den utbyggnaden på några få stora platser ute till havs, säger Anders Wilandson.