Svensk Energi och Svensk Vindenergi oroas över tröskeleffekt

Foto: Fredrik Herrlander

Svensk Energi och Svensk Vindenergi vill få till stånd ett möte med regeringskansliet efter signalen att inte gå vidare med frågan kring anslutning av ny vindkraft och undanröja den så kallade tröskeleffekten. Nuvarande regelverk låser inne 1,3 TWh vindkraftsel årligen.

– Vi är bekymrade över att regeringskansliet inte verkar gå vidare med det förslag som Svenska Kraftnät presenterade redan 2009. Därför har vi skrivit till finans- och näringsdepartementen med önskemål om ett möte för att se hur vi kan medverka till en lösning, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.  

Den stora utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar energi ställer krav på betydande förstärkningar av det svenska elnätet. Svensk Energi och Svensk Vindenergi menar att dagens regler för finansiering är ett stort problem då den kraftproducent som först ansluter sig till ett nät utan ledig kapacitet tvingas betala nätförstärkningskostnaden även för eventuell tillkommande kapacitet från andra producenter. Denna konsekvens brukar kallas för tröskeleffekten.

Tröskeleffekten resulterar i att allt fler projektörer prioriterar goda nätanslutningar till tillståndsgivna projekt i stället för goda vindlägen. Detta leder i sin tur till att färre projekt med god produktion byggs. Från samhällsekonomisk synpunkt är detta olyckligt då vindkraftens produktionskostnad ofta ökar, vilket i slutändan belastar konsumenterna negativt, heter det i det gemensamma brevet från Svensk Energi och Svensk Vindenergi.

Svenska Kraftnät redovisade våren 2009 på regeringens uppdrag ett förslag till en lösning av dessa problem och remissbemötandet var enligt Svensk Energi och Svensk Vindenergi mycket positivt.

De signaler som nu kommit pekar på att regeringskansliet har valt att inte gå vidare med Svenska Kraftnäts förslag.