Ny strategi ger mer effektiv vindkraft

Växlande vindhastigheter och vindriktningar innebär en stor utmaning då elektricitet från vindkraftsparker ska slussas ut till elnätet och för att undvika att kapacitet går till spillo och för att förlänga turbinernas livslängd föreslår forskare vid China Electric Power Research Institute en ny strategi för att optimera vindkraftsparkernas elproduktion.

Grunden i den nya strategin är kontinuerliga prognoser för hur växlande vindar påverkar varje turbins maximala kapacitet, men den tar även hänsyn till faktorer som saknas i andra strategier för vindkraftsparker så som skillnaderna i energigenerering mellan olika turbiner, faktiska variationer i kapacitet och felmarginaler i prognoserna.

För att demonstrera den nya strategin jämförde forskarna sina prognoser med data från ett ensamt vindkraftverk. De förfinade sedan sina beräkningar och simulerade styrningen av en vindkraftspark med 33 vindkraftverk. Resultaten visar att det med hjälp av den nya strategin går att generera energi mer effektivt. Forskarna påpekar emellertid att det innan strategin implementeras är viktigt att parametrar så som hur ofta varje turbins hastighet ska justeras anpassas efter lokala förhållanden.