Vindkraft medför utmaningar för kraftsystemen

Foto: Stefan Linnerhag

Svenska Kraftnät har studerat vilka effekter en större utbyggnad av vindkraft i Sverige får för driften av landets kraftsystem, samt hur lämplig dagens marknadsstruktur är för ett kraftsystem med stor andel vindkraft.

En stor andel vindkraft i kraftsystemet medför vissa utmaningar för driften av kraftsystemet. En svårighet är att man måste kompensera med andra produktionskällor när det blåser mindre än förväntat. En annan utmaning består i att hantera driften av kraftsystemet när vindkraftproduktionen är hög och det samtidigt är låg efterfrågan på el i landet.

– I rapporten presenterar vi hur vi ser på behovet av reglerresurser när andelen vindkraft är stor. Vi redogör även för vår syn på hur lämplig den befintliga marknadsstrukturen är för ett sådant kraftsystem. Vi berör också risken för effektbrist i ett kraftsystem med stora mängder vindkraft, säger Oskar Sämfors på Svenska Kraftnäts balanstjänstenhet, en av författarna till rapporten.

Arbetet har baserats på ett framtidsscenario om maximalt 17 TWh vindkraftsproduktion i Sverige, ett scenario hämtat från Svenska Kraftnäts långsiktiga utvecklingsplan: Perspektivplan 2025. Rapporten bör ses som en inledande insats för att i ett senare skede kunna ligga till grund för en gemensam nordisk studie inom samma område.