"Ett helt förnybart elsystem är möjligt"

Foto: sxc.hu

Det är fullt möjligt att bygga ett helt förnybart elsystem fram till 2030. Det menar Svensk Vindenergi, som i en ny rapport inte funnit några tekniska eller ekonomiska hinder för en övergång till en helt förnybar elproduktion.

– Det går inte att blunda för att de första kärnkraftsreaktorerna närmar sig åldersstrecket och att det kommer att krävas stora investeringar i ny elproduktion de kommande åren. Kostnaderna för förnybar el blir allt lägre och en elförsörjning som helt baseras på förnybara energikällor är möjlig, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Potentialen för förnybar el i Sverige är mycket stor, men ett förnybart elsystem innebär också nya utmaningar, enligt rapporten ”På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030”. Elsystemet måste klara av situationer både när det blåser mycket och när det inte blåser alls.

– Det finns goda förutsättningar för att bygga ett förnybart elsystem, men det krävs genomtänkta satsningar för att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Stamnätet behöver rustas upp och förstärkas och handelskapaciteten med våra grannländer öka, säger Annika Helker Lundström.

I rapporten framförs tre förslag. Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att, i ett första steg, ta fram en handlingsplan för nätutbyggnad som gör det möjligt att klara riksdagens planeringsram om 30 TWh vindkraft till 2020.

Vidare föreslås att elcertifikatsystemet måste justeras så att det inte bromsar den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Utbyggnaden bör tidigareläggas och ambitionsnivån öka, och regeringen bör också komma med besked om en ny ambitionsnivå för år 2030.

Man föreslår även att regeringen bör verka för att andra EU-länder använder samarbetsmekanismerna och betalar för att få tillgodoräkna sig den relativt billiga förnybara elproduktion som kan ske i Sverige. Det ger svenska elkunder ett lägre elpris utan att behöva betala för den ökade utbyggnaden.

– Det är hög tid att regeringen tar itu med energifrågorna. Det måste ges klara besked om spelreglerna. Utan kraftfulla satsningar på elnät och förnybar el hotas den långsiktiga försörjningen av el till hushåll och basindustri, säger Annika Helker Lundström.