Vindenergi kan expandera med bättre nätanslutning

Total installerad effekt var vid årsskiftet 2012 3977 megawatt, vilket var en ökning på 37 procent jämfört med 2011. Foto: Vattenfall

Under 2012 producerades drygt 7 terawattimmar el från svensk vindkraft, vilket är 18 procent mer än året innan. Årsproduktionen 2011 var drygt 6 terawattimmar, vilket var 74 procent mer än 2010. Trenden för vindkraft har med andra ord, under de senaste åren varit uppåtgående, men kommer 2013 vara lika gynnsamt?

Stefan Karlsson, ordförande i styrelsen för Svensk Vindenergi, tror att trenden temporärt kan ha vänt.

– Förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige finns fortfarande men utbyggnadstakten kan temporärt ha reducerats, säger Stefan Karlsson.

Han menar att på grund av de låga elpriserna och låga kvoterna för elcertifikaten är det just nu mindre lönsamt att starta stora byggprojekt.

– Som investerare tittar man självklart på avkastningen och jag tror att vi under 2013 kan komma att få se en något lägre investeringsvilja, säger Stefan Karlsson.

Däremot ser han i ett längre perspektiv en ljus framtid för vindkraften som energikälla.

– Vi står i Sverige vid ett vägskäl där vi snart måste fatta beslut om framtidens energisystem. Flera av dagens befintliga kärnkraftverk kommer inom ett antal år att behöva tas ur drift på grund av åldersskäl. Vad ska vi satsa på då? I det här scenariot menar jag att en kraftfull utbyggnad av vindkraften, även offshore, kommer att vara ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ för energibranschen, säger Stefan Karlsson.

Bättre nätanslutning krävs

Men dålig lönsamhet är inte den enda utmaningen som vindkraften står inför.

– I ett kortare perspektiv tror jag att nätanslutning och försvarets byggförbud ger större begränsningar för vindkraftutbyggnaden, säger Stefan Karlsson.

För att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av vindkraften måste elnätet byggas ut men en utbyggnad tar tid och i dagsläget är inte nätutbyggnaden och vindkraftutbyggnaden helt i fas med varandra. Ytterligare problematik är försvarets byggförbud kring militära flygplatsers närområden.

– Det finns vad jag vet inget annat land som har detta problem med sin försvarsmakt. Men i Sverige vill man inom försvaret ha en skyddszon på sex mil runt militära flygplatser vilket sammantaget ger en förbudsareal större än hela Danmark. Tyvärr finns många lägen med goda vindförhållanden nära konsumtionscentra just kring dessa flygfält, säger Stefan Karlsson.

Men trots tuffa utmaningar tror Stefan att vindkraften kommer att växa.

Offshore mest lönsamt

– En diskussionspunkt är nätanslutningen till havs. De absolut bästa vindlägena är offshore och kan vi få nätanslutning till havs kommer nya möjligheter att öppna sig. Det är dock viktigt att vi finner former för stödsystem som gör olika förnybara alternativ konkurrensneutrala med varandra, i synnerhet om de skall hanteras inom samma certifikatsystem.

Utbyggnaden till havs har avstannat nästan helt, delvis på grund av att anslutningspunkterna ännu är begränsade till fastlandet och att hela kabelkostnaden belastar det enskilda projektet vilket gör kalkylerna svåra att räkna hem för projektören.

– Det är betydligt dyrare att bygga vindparker offshore men vindförhållandena är både bättre och jämnare till havs. Om vi på längre sikt skall kunna ersätta de kärnkraftsreaktorer som avvecklas av åldersskäl, med utbyggnad av vindkraft, så behöver även potentialen offshore tas i bruk. Ett intressant exempel är Kriegers flak, en projekterad havsbaserad vindkraftpark på 128 större megawatt-turbiner, som ligger cirka 40 kilometer från land. Här talar vi om potentiell ny energiproduktion i prisområde 4 som är i storleksordningen av en hel kärnkraftsreaktor, och detta i bara en enda vindpark som inte ligger längre än 80 kilometer från Öresundsregionen, säger Stefan Karlsson.

Stefan tror att vindkraften på sikt kommer att svara för en betydligt större del av den svenska energiproduktionen. Skandinaviens ovanligt goda förutsättningar med kombinationen av mycket vattenkraft och goda vindförhållanden ger fantastiskt goda förutsättningar för ett en mycket hög andel förnybar energi i Sverige i framtiden.