Mark- och miljödomstolen positivt till Blekinge Offshore

Foto: Blekinge Offshore

Mark- och Miljödomstolen i Växjö har avgivit yttrande angående Blekinge Offshore AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva den havsbaserade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore i Hanöbukten. Yttrandet från Mark- och Miljödomstolen innebär att ärendet överlämnas till regeringen för avgörande av tillåtligheten. Domstolen konstaterar att verksamheten med en effekt på upp till 2 500 MW är tillåten enligt miljöbalken. Fullt utbyggd beräknas vindkraftsparken kunna producera cirka 7-8 TWh el. – Vår förhoppning är att regeringen ser de många fördelar som finns med en etablering av Blekinge Offshore och i likhet med Mark- och Miljödomstolen lämnar positivt besked i tillåtlighetsfrågan, säger Per Witalisson, vd på Eolus Vind AB. Blekinge Offshore ägs av Eolus Vind, Vingkraft och basindustrins vindkraftsbolag VindIn.