Vindkraft – koncessionsfria elnät eller krävs koncession?

Nils Ryrberg är advokat hos advokatfirman Åberg & Co AB. Foto: Stefan Tell

Riksdag och regering har återkommande sökt underlätta en utbyggnad av den förnybara vindkraften genom olika åtgärder. Bland annat har miljöprövningssystemet vid flera tillfällen setts över och förenklats för att handläggningen ska kunna ske snabbare och enklare. Man har också infört bestämmelser som innebär att koncessionspliktiga elledningar ska kunna miljöprövas samtidigt som vindkraftverken tillståndsprövas. Om en koncessionspliktig ledning genomgått en sådan miljöprövning förenklas koncessionsärendet, men det förutsätter att prövningen av Energimarknadsinspektionen bedöms ha varit tillräcklig. 

Regeringen har i koncessionshänseende också underlättat för vindkraftsutbyggnaden genom att utvidga kretsen av nätägare som kan inneha koncessionsbefriade elnät, så kallade IKN-nät. Sådana bestämmelser har sedan tidigare funnits för exempelvis militära anläggningar, flygplatser och industrier. Enligt 22 a § förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession får sedan den1 januari i 2009 ett internt nät i en vindkraftpark byggas och användas utan nätkoncession. Undantagsregeln gäller under följande förutsättningar:

-          Nätet ska vara internt och ägas av producent.

-          Nätet ska utgöra en funktionell enhet som förbinder två eller flera anläggningar för elproduktion, exempelvis vindkraftverk .

-          Det ska vara ett nät som inte har alltför stor utbredning och ligger inom ett avgränsat område.

Om en ägare av vindkraftverk är osäker på om det elnät man vill anlägga kräver koncession kan man begära ett bindande besked av Energimarknadsinspektionen.

Undantagsbestämmelsen tillåter en viss flexibilitet utifrån de tekniska, fysiska och geografiska förhållandena. Överföringsledning till en nätstation där anslutning till det allmänna elnätet kan alltså också godtas om inte avståndet är för stort.  I det enskilda fallet finns utrymme för en flexibel bedömning eftersom det vid utformningen av en vindkraftpark måste tas hänsyn till topografin. I praxis har tidigare bedömts att avstånden mellan vindkraftverk inte ska få överstiga 5-6 gånger rotordiametern för att nätet ska kunna betraktas som ett IKN-nät. På senare tid har denna praxis ändrats något och IKN-nät har godtagits om terrängen medför att avstånden är större eftersom vindkraftverkens placering måste tillåtas bli påverkade av hur dalar och höjder förhåller sig till varandra. Undantaget från koncessionsplikten har ansetts gälla för mycket stora parker som Storblaiken, med cirka 100 verk. Av hänsyn till förhållandena på plats har också avstånd om drygt en kilometer mellan vindkraftverk godtagits. För närvarande ligger ett ärende avseende en betydligt större park med ännu större avstånd mellan enskilda verk hos Energimarknadsinspektionen för bedömning. Svaret på frågan om dess interna nät kan anses falla under undantagsbestämmelsen och vara koncessionsbefriat förväntas komma under hösten. 

För den som planerar att bygga en vindkraftpark kan det vara värt att veta att man inte är förhindrad att sälja ett eller flera verk till utomstående bara för att man är sammankopplade i ett IKN-nät. Det räcker för nätägaren att han äger ett av vindkraftverken.  Om nätet ägs av ett nätbolag krävs däremot alltid koncession även om de funktionella och geografiska förutsättningarna för ett IKN-nät råder.  

Vad är då fördelarna med att man slipper att inhämta en koncession? För det första sparar vindkraftägaren tid och pengar genom att han slipper söka en koncession. För det andra följer förpliktelser med en koncession. Som innehavare av en koncession kan man exempelvis tvingas att släppa in andra på sitt nät eftersom koncessionen är en form av ensamrätt och det behöver man alltså inte göra om det är ett IKN-nät.

 

 

Advokat Nils Ryrberg