Vindkraften ökade under 2012

Foto: Patrick Degerman

Vindkraften producerade 7,2 terawattimmar el under 2012, en ökning med 19 procent från 6,1 TWh 2011, enligt Svensk Vindenergi.

– Vindkraften fortsatte sin tillväxt under 2012. Elproduktionen från vindkraften bidrog till att både pressa elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Elproduktionen från vindkraften motsvarade 5,1 procent av elanvändningen i Sverige. Produktionen av vindkraft har nästan tredubblats sedan 2009 och mer än sjudubblats sedan 2006.

Svensk Vindenergis bedömning är att vindkraften kan producera 11 TWh el senast 2014. Men med nuvarande ambitionsnivå i elcertifikatsystemet har Energimyndigheten tidigare bedömt att denna nivå uppnås först 2020.

Svensk Vindenergi menar att Sverige kan med rätt förutsättningar fyrdubbla produktionen och uppnå 30 TWh vindkraftsel år 2020, vilket motsvarar cirka 20 procent av elanvändningen.

– Vindkraften ökar konkurrensen på elmarknaden, den skapar försörjningstrygghet och ger möjlighet för den enskilde att äga sin egen elproduktion. Det är därför viktigt med en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.

 

Vindkraftsproduktionen 2006-2012 i TWh: 2012: 7,2 2011: 6,1 2010: 3,5 2009: 2,5 2008: 2,0 2007: 1,4 2006: 1,0