ABB levererar teknik för energilagring

Invigningen av energilager hos Falbygdens Energi. Foto: ABB

Energilagring är inget nytt i sig. Det har ingått som en delkomponent i system för generering, överföring och distribution av elkraft i mer än ett sekel. Traditionellt har behovet av energilagring tillgodosetts genom fysisk lagring av bränslen för fossileldade kraftverk och lagring av vattenkraft i kraftverksdammar. Nu visar ABB upp teknik på Vind 2012.

På senare tid har kraftproduktionen gått mot en allt större användning av förnybara energislag som vind- och solkraft. Det skapar en mer hållbar energiproduktion men innebär samtidigt en del utmaningar. Kraftproduktionen vid vind- och solkraftverk är ojämn till följd av varierande vindstyrka och solljus. Därför behöver elkraft från perioder med hög kraftgenerering kunna lagras för att användas när sämre förhållanden råder eller när efterfrågan är stor. Dessa behov har också bidragit till efterfrågan på ny, alternativ teknik för energilagring.

Utvecklingen leder också till ökade behov av styrning och övervakning av elnät, vilket driver fram smarta elnät och effektiva system för kraftöverföring och distribution. Energilagring måste ske på rätt plats och rätt tid, både för att balansera utbud och efterfrågan men också för att säkerställa stabila och tillförlitliga elnät.

ABB har levererat ett antal lösningar för energilagring genom åren, bland annat lagring av vattenkraft i vattenmagasin sedan mer än hundra år, såväl som batterienergilagring sedan mer än tio år. Aktuella exempel på installationer från ABB finns bland annat i Schweiz, Sverige och England.

ABB driftsatte nyligen det största energilagringsprojektet i sitt slag i Schweiz tillsammans med EKZ, en energidistributör och ett av landets största företag. För att vid behov kunna öka krafttillförseln till elnätet har ABB levererat och installerat ett energilagringssystem som använder Li-Ion-batterier som klarar att leverera 1 megawatt elektrisk effekt under 15 minuter. Lagringssystemet är integrerat i EKZ:s kraftdistributionsnät och används för att utvärdera hur väl systemet klarar att balansera perioder av hög belastning och intermittent krafttillförsel samt optimera elnätet.

Falbygdens Energi är ett svenskt energiföretag som har en betydande andel vindkraft i sitt elnät i Falköping. ABB utsågs som leverantör av ett innovativt, dynamiskt energilagringssystem för bolagets distributionsnät. Syftet var att maximera integreringen av förnybar el i energikedjan. ABB:s experter på batterienergilagring tog fram en lösning för att lagra lokalproducerad elkraft från vindturbiner med en lagringskapacitet av 75 kilowatt i upp till 60 minuter. Den lagrade energin ska användas för att stabilisera nätet och balansera upp eltillgången när belastningen är hög vissa tider på dygnet.

ABB arbetade nyligen tillsammans med UK Power Networks i England, för att utveckla en lösning för dynamisk energilagring. Med hjälp av lösningen kan förnybar energi som produceras i lokala vindkraftverk matas in i elnätet vid behov. Den ser också till att en viss del av energin lagras som reservkraft för att kunna reglera kraftflödet och kompensera för intermittent vindkraft samt stödja krafttillförseln i händelse av störningar eller avbrott.