Nationella riktlinjer för vindkraftsetableringar i FSC-skogar

Foto: Magnus Samuelsson

Svenska FSC, Forest Stewardship Council, har beslutat att man ska ta fram en nationell vägledning för att underlätta tillämpningen av FSC:s regler för vindkraftsetablering och annan markomvandling på FSC-certifierad mark. 

Det internationella dokument som publicerades i våras innebar ett förtydligande av redan existerande regler avseende vindkraft. Vindkraftsetableringar i skogen innebär en förändrad markanvändning. Därmed måste de krav FSC ställer vid omvandling av skogsmark uppfyllas.

– Ytterligare klargöranden av regelverket kan underlätta för de som är FSC-certifierade, säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC, om styrelsens beslut att ta fram en nationell vägledning.

Detta arbete har fått klartecken från Internationella FSC. Slutresultatet ska godkännas av Internationella FSC:s standard- och policyenhet.

En vindkraftsetablering i FSC-skog är möjlig om den ryms inom de specifika kraven för FSC certifiering, bland annat att det endast berör en mindre del av skogsbruksenheten och att det inte påverkar områden med höga bevarandevärden. Markägaren måste visa på ett starkt lokalt stöd eller på åtgärder som ger bevarandefördelar inom skogsbruksenheten.

För tidigare etablerade vindkraftverk på FSC-certifierad mark gäller att de måste uppfylla FSCs krav senast den 14 maj 2013.

FSC delar uppfattningen att det finns stort behov av att minska de globala utsläppen av växthusgaser och att satsningar på förnybara energikällor är ett viktigt redskap. Om vindkraftverk ska etableras i certifierad skog ska FSC se till så att naturvärdena i dessa skogar bevaras. FSC ska också se till så att lokala intressenter får möjlighet att säga sin mening, i en öppen och rättvis process.