Svensk Vindenergi välkomnar förslag om tillståndsprocesser

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

I genomsnitt tar det 2,7 år att få tillstånd för en anläggning som producerar förnybar el, vilket enligt Energimyndigheten är för långt, och det krävs en rad åtgärder för att effektivisera tillståndsprocessen och korta handläggningstiderna. I en ny rapport föreslår Energimyndigheten bland annat samordnad prövning, mer resurser till de som handlägger ansökningar och vägledningar för att underlätta tillståndsprocessen, något som välkomnas av Svensk Vindenergi.

– Mot bakgrund av dagens långa tillståndsprocesser är Energimyndighetens förslag mycket välkomna. I exempelvis Finland och Österrike tar det mindre än ett år att få ett tillstånd. Nu hoppas vi att regeringen skyndsamt inleder förändringsarbetet, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

I dag tar det i genomsnitt 139 veckor (2,7 år) för att få tillstånd att etablera en anläggning som producerar förnybar el. Av detta står handläggningstiden på tillståndsmyndigheten för 59 veckor, en tid som Energimyndigheten vill ska kortas till 26 veckor.

– Energimyndigheten sätter fingret på centrala utmaningar. Vi tycker att en översyn av lagstiftningen så att olika prövningar kan samordnas är välbehövlig, men även förslaget om att tillföra personella resurser på tillståndsmyndigheterna, som vi framfört under många år, är viktigt för att korta processerna, säger Annika Helker Lundström.

Enligt Energimyndigheten bör kunskapen om vindkraftens påverkan förbättras inom Försvarsmakten genom en ökad dialog mellan berörda aktörer. Försvarsmakten och ansvariga för civila flygplatser föreslås också ta fram gemensamma riktlinjer för utformning av hinderfria ytor, med syfte att öppna upp stängda områden med bra vindresurser för etablering av vindkraft.

– Det är mycket angeläget att finna lösningar så att Försvarsmaktens intressen inte tillåts fördyra vindkraften och en tredje part bör granska och fatta beslut om utbyggnad när försvarets och vindkraftens intressen står mot varandra, säger Annika Helker Lundström.

Energimyndigheten pekar på att kommunernas veto mot vindkraft ofta lett till längre tillståndsprocesser och föreslår att en vägledning tas fram för kommunernas handläggning av ärenden.

– I denna fråga är Energimyndighetens förslag otillräckligt. Om regeringens ambition om en rättssäker och noggrann prövning av vindkraftärenden ska upprätthållas, måste formerna för kommunernas inflytande över vindkraftsärenden förändras, säger Annika Helker Lundström.