Energimyndigheten vill effektivisera tillståndsprocess

Foto: Luis Alves

Samordnad prövning, mer resurser till de som handlägger ansökningar, och lättare att göra rätt från början i processen. Då kan tillståndsprocessen för förnybar el effektiviseras väsentligt, visar Energimyndigheten i en ny rapport.

Ledtiderna i tillståndsprocessen för anläggningar som producerar förnybar elproduktion har ökat med nästan 40 procent mellan 2007 och 2010. I genomsnitt tar det drygt två och ett halvt år för en tillståndsansökan för förnybar elproduktion. Det visar den undersökning av tillståndsprocesserna för förnybar elproduktion och för kraftnät som Energimyndigheten har genomfört, på uppdrag av regeringen.

Energimyndigheten föreslår därför en rad åtgärder för att underlätta och förkorta tillståndsprocessen för anläggningar som producerar förnybar el. För att få ner ansökningstiden behöver såväl tillståndsmyndigheter som projektörer förändra sitt arbete.

Energimyndigheten föreslår bland annat att en översyn av lagstiftningen görs för att få ner antalet sakprövningar.

– Syftet med översynen ska vara att samordna prövningen av olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om att prövning enligt artskyddsförordningen och biotopsskyddet tas om hand vid prövningen av tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt nionde kapitlet i miljöbalken, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten.

En anledning till att ledtiderna ökat är att antalet ärenden hos tillståndsmyndigheterna har ökat, främst vindkraftsärenden.

– Vi ser att länsstyrelser och mark- och miljödomstolarna behöver mer resurser för att hålla handläggningstiderna nere, säger Maria Stenkvist, handläggare på vindenheten på Energimyndigheten.

Ett annat problem är att många ansökningar som lämnas in till tillståndsmyndigheterna är bristfälliga och därför måste kompletteras. Kompletteringar av ansökningarna har tagit allt längre och längre tid och är en viktig orsak till att ledtiderna har ökat under de senaste åren.

– Vi föreslår att vägledningar tas fram som visar vilka krav myndigheterna ställer på en tillståndsansökan och hur ett samråd ska gå till, för att underlätta för projektörer att göra rätt snabbare säger Maria Stenkvist.