Bottenundersökningar för vindkraftsparken Storgrundet

Arbeten med projekteringen av vindkraftsparken Storgrundet tar i sommar ett viktigt steg mot byggfasen. Wpd genomför undersökningar av havsbotten med en borrplattform. Resultaten ska ligga till grund för valet av fundament och den slutgiltiga placeringen av vindkraftverken.

En borrplattform från England ska genomföra provtagning och bottenanalyser av havsbottnen. Storgrundet Offshore AB planerar att vindkraftsparken Storgrundet ska bestå av upp till 70 verk med en samlad effekt på upp till 265 MW.

Den så kallade jack-up-plattformen är fullt utrustad med personal och borrutrustning. Just nu befinner den sig på väg mot Östersjön och Bottenhavet. Beroende på vädret förväntas den komma fram till Söderhamn i slutet av juli. Plattformen kommer att ligga i hamnen i cirka två dagar för förberedande arbeten ombord innan den positionerar sig i projekteringsområdet. På plats hissas plattformen upp med hjälp av stödben för att kunna genomföra undersökningar på ett säkert och noggrant sätt. Två olika slags undersökningar kommer att genomföras: Med en borr tar man upp borrkärnor och dessa sedimentprov ska ge information om bottnens egenskaper. Dessutom kommer man på några platser genomföra Cone Penetration Test. Vid en CPT-sondering drivs en cylindrisk sond med konformad spets i botten och en sensor samlar in data som sedan kan ge en god bild av lagerföljd och variation i jordens egenskaper. Utifrån den information som undersökningarna kommer att ge kan man dra slutsatser om sjöbottens bärighet. Dessa geotekniska undersökningar är en stor investering men också fullt nödvändigt för att kunna dimensionera och optimera vindkraftsfundamenten, vilket är oerhört viktigt för att kunna föra projektet vidare mot en realisation.

Totalt kommer undersökningarna ta ungefär en vecka och under tiden förväntas minst 4 platser undersökas till ett borrdjup på cirka 30 meter. Efter operationen på Storgrundet kommer plattformen förflyttas vidare upp i Bottenhavet till wpds finska projekt Suurhiekka för att göra en likadan undersökning där.