Vindkraftens effekter på landlevande däggdjur

Foto: Steven Caddy

Nu publiceras den fjärde syntesrapporten i Naturvårdsverkets och Energimyndighetens kunskapsprogram Vindval. Rapporten är den första sammanställningen kring vindkraft och landlevande däggdjur hittills. En slutsats är att djurlivet kan såväl gynnas som missgynnas vid vindkraftetableringar.

Studien bygger på forskningspublikationer från hela världen som svenska forskare har sammanställt. Resultaten visar bland annat att stora rovdjur, klövvilt och renar riskerar att störas av trafik och mänsklig närvaro i områden kring vindkraftparker.

– När vindkraftverk byggs i områden som tidigare är relativt ostörda av mänsklig aktivitet kan de samlade effekterna på vilt bli större än man först väntar sig, säger Jan Olof Helldin, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och huvudförfattare till rapporten.

Djur kan även vänja sig vid de störningar som vindkraften innebär. Exempelvis verkar både tamren och vildren kunna stanna kvar i områden trots mänsklig närvaro. Öppna marker och bryn skapar nytt bete och vägarna kan underlätta för djuren att röra sig i landskapet. Det är därför oklart hur de landlevande däggdjuren sammantaget påverkas av vindkraftutbyggnader.

– Vi behöver följa upp vad de samlade effekterna av en storskalig, landbaserad vindkraftutbyggnad kan innebära för framför allt stora rovdjur och tamren, konstaterar Krister Mild, handläggare på Naturvårdsverket.