Finalisterna klara till Skånes vindkraftspris 2012

Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse och delas i år ut för första gången. Priset tilldelas en person eller organisation som förtjänstfullt har verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Nu är finalisterna för 2012 utsedda.

Pristagaren ska ha koppling till Skåne, är utan begränsning bakåt i tiden och behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning. Arrangörer är Skånes vindkraftsakademi. Sponsorer av priset är Serviceförvaltningen Malmö stad och Eon.

Juryn består av Lennart Värmby, regional vindkraftsamordnare, Näringsdepartementet, Tiina Sarap, dekanus vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap på SLU, Peter Jonsson, regionchef Eon Värme samt Tomas Sjödahl, projektledare för vindkraft och solenergi på Malmö Stads stadsfastigheter.

Finalister

  • Vindkraftparken Lillgrund Lillgrund är en demonstration av att det går att bygga storskalig off-shore vindkraft i Sverige. Trots många vindkraftsaktörers missnöje vad gäller anslutningskostnader för off-shore vindkraft visar Vattenfall att det visst är möjligt att bygga storskalig off-shore på svenskt territorium. Vindkraftsparken Lillgrund är ett utmärkt landmärke för besökare som når Sverige via Öresundsbron och ett viktigt inslag beträffande den förnybara andelen energi i den svenska elenergimixen.
  • Examensarbetet ”Vindkraft i Skånes kommuner” (C. Bladh 2011) Christian Bladhs examensarbete ”Vindkraft i Skånes kommuner – Kommunernas attityd till och planering för en stundande vindkraftsutbyggnad” (LTH, 2011) beskriver en stor problematik i skånsk vindkraftsdiskussion: skillnaden i rekommendationer för vindkraftsetableringar i olika skånska kommuner. Detta kan skapa stora samhällskostnader samt förvirring hos kommuninvånare och vindkraftsföretag. Det kan också bidra till att vindkraftens utbyggnad i Skåne bromsas av anledningar som styrs av annat än kunskap och saklig dialog.
  • Karin Hammarlund Karin Hammarlunds insatser främjar metodisk landskapsanalys som ett verktyg för att sakligt och konsistent förhålla sig kvalitativt till hur vindkraftsetableringar visuellt och gestaltningsmässigt påverkar omgivningen, ur ett perspektiv där landskapet betraktas som en resurs i den europeiska landskapskonventionens anda.