Ny vägledning för vindkraft i FSC-skogar

Foto: Magnus Samuelsson

Efter en remissomgång har internationella FSC nu klargjort FSC:s ståndpunkt när det gäller vindkraftsetableringar i FSC-certifierad skog. En internationellt giltig tolkning har lämnats i ett särskilt vägledningsdokument.

– Vi har fått ett inriktningsbeslut, men det finns fortfarande ett antal detaljfrågor där ytterligare klargöranden behövs, säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC.

Vägledningen slår fast att vindkraftsetableringar i skogen innebär en förändrad markanvändning. Därmed måste de krav FSC ställer vid markomvandling uppfyllas.

Det innebär bland annat att markomvandlingen bara får beröra en mindre del av skogsbruksenheten. Den får inte påverka områden med höga bevarandevärden. För att markomvandlingen ska accepteras krävs även ett starkt stöd från berörda intressenter på lokalplanet, det framgår av vägledningsdokumentet.

Uppfyller markomvandlingen inte de här villkoren finns möjligheten att avskilja berörd del från skogsbruksenheten. Det måste i så fall göras enligt FSC:s policy för avskiljning.

– Svenska FSC kommer att fortsätta dialogen med internationella FSC när det gäller vindkraft. Vi behöver bland annat få besked om synen på de beslut om vindkraftsetablering som fattats före juni 2010. Den svenska skogsbruksstandard som gällde då saknade regler om markomvandling, säger Tomas Ekström.