Tidigt inflytande viktigt vid vindkraft

Foto: Siemens

Vindkraft ger förnybar elproduktion. Samtidigt påverkas människors livsmiljö. Därför är det nödvändigt att tidigt i planeringen använda metoder där medborgarnas inflytande tillvaratas. Det framgår av en rapport inom kunskapsprogrammet Vindval.

Rapporten sammanfattar forskning främst från Europa och USA, på området ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”. Analyserna tar upp frågor om hälsa, lokal ekonomi, påverkan på landskapet samt förankring.

Påverkan på landskapet är en vanlig källa till oro inför en vindkraftetablering. Sverige har undertecknat den Europeiska landskapskonventionen, som betonar medborgarnas inflytande vid planering och en helhetssyn på landskapet.

– Rapporten visar på metoder för tidig dialog med de boende. Forskningen visar att ett öppet arbetssätt, där konflikterna blir synliga från början, gör det lättare att nå en gemensam lösning, säger projektledare Marianne Henningsson vid Linnéuniversitetet.

För att glesbygdskommuner ska dra fördel av en vindkraftetablering är det viktigt att lokala resurser används. Lokalt ägda vindkraftverk, till exempel i form av kooperativ, ger en högre acceptans hos befolkningen.

– Energimyndigheten kommer att lägga mer resurser på att förmedla kunskap om hur människor kan skapa mervärden av vindkraft i sin egen bygd, säger Camilla Rosenberg, enhetschef på Energimyndigheten.