Energilager med batterier i ny satsning

El måste användas i samma sekund som den produceras. Detta har varit den eviga sanningen och svårigheten. Men nu tittar ett projekt hos Elforsk, elbranschens gemensamma forskningsorgan, på möjligheten att lagra energi i ett stort batterilager.

Susanne Olausson, programansvarig på Elforsk, berättar om ett pågående projekt i samarbete med Falbygdens Energi: – Så här långt ser det lovande ut. Det handlar om att nyttja ett större batterilager för att kunna omhänderta tillkommande förnybar elproduktion – i första hand från vindkraft. En viktig fråga, som vi hoppas kunna besvara, är om batterilager kan bli en naturlig del av elnätet, säger Susanne Olausson.

– Skulle projektet visa, att detta är en framkomlig väg med vettig ekonomi, så skulle det onekligen underlätta den fortsatta introduktionen av vindkraft. Hittills finns det en tvekan hos många elnätsföretag.

Vindkraftsutbyggnaden innebär att elnätsföretagen behöver se över och öka sina investeringar i elnäten. Sådana investeringar är ofta så pass kostsamma att införandet av energilager i anslutning till vindkraftverk – och vid mottagningsstationer med utbyte mot regionnät – har blivit intressanta alternativ.

Elforskprojektet Energilager anslutet till vindkraft har initierats för att ta fram underlag för hur batterilagret kan dimensioneras med tillhörande ekonomiska förutsättningar. Underlaget för analyserna kommer bland annat från Sveriges första batterilager i Falköping som har varit i drift i drygt 100 dagar.

Vi arbetar med två olika prototypplatser som bedöms ha behov av energilager; vid anslutning till vindkraftverk/vindkraftpark eller vid mottagningsstation med utbyte mot regionnät. Slutarps fördelningsstation, söder om Falköping, är ett exempel på en plats som ansluter mot ett vindkraftverk.

– Vi jämför ekonomiskt batterilagrets livscykel med alternativa lösningar och går igenom lagstiftningen för att sedan kunna bedöma möjligheterna för elnätsföretag och andra aktörer att äga och använda energilager. Projektet behandlar också styrmetoder såsom nätbolagens prissättning och myndigheternas stimulansmetoder, säger Susanne Olausson.

En viktig fråga i detta är om energilagret anses vara en producent, konsument eller en anläggningsdel för kompensering. Projektet fungerar enligt plan och beräknas bli klart i slutet av sommaren.