”Det krävs ett politiskt beslut om försvaret och vindkraften”

Det finns ingen reell motsättning mellan Försvarsmaktens intressen och en utbyggnad av vindkraft i Sverige. Det skriver branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Energi i ett gemensamt remissvar på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av regeringens uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.

Svensk Vindenergi och Svensk Energi kritiserar i sitt remissvar att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, inte tagit det helhetsgrepp som uppdraget syftade till. FOI har kartlagt skillnaderna mellan Sverige och andra länder, men inte analyserat om dessa skillnader är motiverade.

Den sammanlagda omfattningen av Försvarsmaktens restriktioner motsvarar drygt halva landytan i södra Sverige (elområde 3-4) och en femtedel i norra Sverige (elområde 1-2).

– Det betyder att inskränkningarna är särskilt kännbara i de södra delarna av landet där behovet av att bygga ny elproduktion är störst, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

– Vidare innebär detta också påverkan på utformningen av hela kraftsystemet i Sverige och inom Norden, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

En ny enkät bland Svensk Vindenergis medlemsföretag visar att Försvarsmaktens beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser berör minst 1 100 vindkraftsverk som nu befinner sig i tillståndsprocessen.

– Det är mycket positivt att regeringen vill lösa problemet med Försvarsmaktens stoppområden, men det krävs snabba politiska beslut för att inte försvåra den fortsatta etableringen av vindkraft. Om Försvarsmakten får fortsätta agera som hittills är det ur rättssäkerhetssynpunkt mycket allvarligt eftersom företagen behöver klara spelregler, säger Annika Helker Lundström.