Svårt med vindkraft i Natura 2000-områden

Foto: sxc.hu

Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.Vid nyår redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om möjligheter till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden. Havs- och vattenmyndigheten har varit en av de samrådande myndigheterna.– Vi har svårt att se att det finns så stora möjligheter att etablera vindkraftverk inom Natura 2000-områden till havs, eftersom områdena är utpekade som biologiskt mycket värdefulla. I första hand bör man titta på andra alternativ. Det finns så många andra havsområden att tillgå att man inte bör ta skyddade eller skyddsvärda områden i anspråk, säger Malin Aarsrud, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.Natura 2000 kallas det nätverk av skyddsvärda områden som EU-länderna skapat, enligt EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv. I Sverige finns 274 stycken Natura 2000-områden till havs. Här ingår ett flertal utsjöbankar, som ofta har en stor artrikedom, med flera ovanliga och rödlistade arter.Samtidigt är dessa områden intressanta för företag som vill etablera vindkraftverk till havs – bland annat på grund av grunda vattendjup och goda vindförhållanden. Exempelvis finns en godkänd etablering på utsjöbanken Stora Middelgrund.Naturvårdsverkets rapport visar att vindkraftsetablering i Natura 2000-områden är tillståndspliktigt och att tillstånd kan ges endast om de utpekat skyddsvärda livsmiljöerna eller arterna inte skadas, eller utsätts för störning.– Det kan i vissa fall finnas delområden som inte är lika skyddsvärda. Inventeringar är inte gjorda överallt. Samtidigt menar vi att även dessa och omkringliggande områden oftast gynnar de skyddsvärda arterna och livsmiljöerna till havs, säger Malin Aarsrud.