Kraftig vind gav rekord

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Den kraftiga blåsten under förra veckan ledde till nytt vindkraftsrekord. Detta bidrog till att sänka elpriset och minska utsläppen av koldioxid från kolkraftverk i våra grannländer.

Under vecka 48 producerade vindkraften 268 GWh. Den kraftiga vinden de två senaste veckorna ledde till kraftigt fallande elpriser. I södra Sverige har veckopriset sjunkit från 58 öre/kWh vecka 46 till 40 öre/kWh vecka 48.

– Den blåsiga period som har varit visar att ökad vindkraftsproduktion pressar ner elpriset, inte minst i elområde 4 i södra Sverige, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste åren med en fördubbling av produktionen de senaste 18 månaderna och för 2012 ser prognosen fortsatt ljus ut. Därefter finns det en risk att utvecklingen stagnerar om ambitionsnivån i elcertifikatsystemet inte höjs.

Energimyndigheten har nyligen utrett de ekonomiska konsekvenserna av att öka ambitionsnivån för produktionen av förnybar el. I deras rapport framgår att den samlade elkostnaden för de svenska konsumenterna skulle minska om Sverige ökar ambitionsnivån.

– Utbyggnaden av vindkraft kommer pressa ner elpriserna samtidigt som den ökar konkurrensen på elmarknaden, skapar försörjningstrygghet och ger möjligheter för den enskilde att äga sin egen elproduktion. Därför är det viktigt med en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström.