FOI lämnar vindkraftskrivelse till regeringen

Foto: sxc.hu

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har lett arbetet med en internationell jämförelse om militär flygverksamhet och vindkraftens utbyggnad. Resultatet har nu lämnats över till regeringen.

I uppdraget från regeringen ingick att göra en internationell jämförelse för att se hur andra länder hanterar frågan, och att undersöka relationen i Sverige mellan Försvarsmaktens verksamhet och vindkraftutbyggnaden.

– På nationell nivå står Försvarsmaktens restriktioner inte i konflikt med de beslutade politiska ambitionerna om utbyggnad av vindkraft, säger Fredrik Lindgren vid FOI. På lokal nivå däremot finns det påtagliga intressekonflikter mellan försvar och vindkraft som gör det angeläget att identifiera åtgärder som kan underlätta etablering av vindkraft.

Skrivelsen till regeringen innehåller förslag på åtgärder inom fyra viktiga områden för att hantera problembilden. Dels behövs mer kunskap och information om påverkan av vindkraft på Försvarsmaktens verksamhet och system. Dels behöver man identifiera lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft på ett tidigt stadium. Hanteringen av enskilda förfrågningar och ärenden behöver också utvecklas. Och till sist bör man utreda och genomföra tekniska anpassningar som kan reducera påverkan av vindkraft på försvarets verksamhet.

– Vi presenterar även förslag på mer konkreta åtgärder inom de här fyra områdena, säger Fredrik Lindgren.

Uppdraget har genomförts av FOI tillsammans med Energimyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Transportstyrelsen. Uppdragsgivare är Näringsdepartementet. Jämförelsen med andra länder har inkluderat Tyskland, Danmark, Finland och Norge.

– I Finland och Norge har utbyggnaden av vindkraft inte blivit en konflikt på samma sätt som i Sverige. De har inte byggt så mycket helt enkelt, säger Fredrik Lindgren.

Men både Tyskland och Danmark har byggt mycket vindkraft och planerar även för en fortsatt utbyggnad. – De här länderna har mycket större restriktioner för militär flygverksamhet än vad vi har. Men vindkraften är bara en faktor. Länderna är till exempel mer tättbefolkade. En annan skillnad är att deras stridspiloter till stor del utbildas utomlands, säger Fredrik Lindgren.